ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési Tájékoztató

A Bonair BG Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.boneco-hungary.hu (a továbbiakban: Honlap)
működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon személyes adataikat megadó
(a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.
Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon
általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és
gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul
az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Definíciók
a. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
d. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
e. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
f. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
j. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
k. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
l. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
m. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
n. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
o. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. Adatkezelés célja
A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten,
kizárólag a kapcsolattartás, termék támogatás, szerviz tanács adás, termék és ajánlat küldés,
a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre,
akkor hírlevél (külön hozzájárulás esetén célzott hirdetés) küldése érdekében tárolja és kezeli.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai
fejlesztése illetve a Honlap fejlesztése.
A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem
használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes,
kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a
Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a)
pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail
címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő
vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet
felhasználta.

4. Szolgáltató mint adatkezelő megnevezése
Cégnév: Bonair BG Kft.
Székhely, levelezési cím, 1174 Budapest, Lőrinci út 24.
Telefon: 06-1-522-2210
E-mail: info@bonair.hu
Adószám: 12149353-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-469499
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi nyilvántartási
szám: 04133-0001

5. Az adatkezelés időtartama
A megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az adatok megadásával
kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat
megadásának időpontjától szintén a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.
A megadott személyes adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A
kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Szolgáltató törli rendszeréből.
A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet
automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított – maximum 5 évig tárolja.
Hírlevél esetében, ha az Érintett leiratkozik a hírlevélről, akkor a Szolgáltató az Érintett részére nem
küld több DM tartalmú levelet. (lásd bővebben: 6.4. és . pont)
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott
megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő megrendelés során vagy egyéb
módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. A kezelt személyes adatok köre

6.1. A megrendelés során megadott adatok
A Honlapon történő kapcsolatfelvételhez az Érintetteknek egy kapcsolatfelvételi űrlapot kell kitölteniük,
melynek során a kötelezően meg kell adnia alábbi
adatokat:
– Vezetéknév
– Keresztnév
– E-mail cím,
– Telefonszám.
6.2. Technikai adatok
Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként
rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe,
böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb
személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem
kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.
A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató
hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen
kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
6.3. Cookie-k
A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az
Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
tekintetében.
A Szolgáltató a következő cookie-t használja:
– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan
törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és
biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes
funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói
élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig
kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett
az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
– Biztonsági cookie.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,
hogy az Érintett saját böngészőjében
– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadhat el új cookie-kat,
– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és
auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes
felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon
és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.
A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra
látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel
kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap
felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások
kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak
megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
6.4. Hírlevél
Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett e-mail címét illetve teljes nevét köteles megadni a Szolgáltató
részére.
A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél
igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni,
azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.
Szolgáltató a megrendelések teljesítése, kiszállítása, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót
(pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Tevékenység: futárszolgálat

Név: ICON MÉDIA Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka utca 26.
Tevékenység: szerverüzemeltető, tárhelyszolgáltatás,

Név: WEBPRO Solutions Bt.
Székhely: 7626 Pécs, Ady E. u. 30.
Tevékenység: web fejlesztés

Név: Nodytax Kft.
Székhely: 1174 Sóska utca 39/a.
Tevékenység: könyvelés

Név: Cégmenedzser Szoftver Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 19.
Tevékenység: vállalatirányítási rendszer

Név: Guruhome Kft.
Székhely: 1174 Budapest Lőrinci út 24.
Tevékenység: szerviz tevékenység

Név: Interswitch Szolgáltató Kft
Székhely: 1011 Budapest, Bem rakpart 25A.
Tevékenység: Ügyfélszolgálati tevékenység

Név: HelloVoip Kft
Székhely: 2230 Gyömrő, Határ u. 4/a 1/2
Tevékenység: Telefonközpont üzemeltetés

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról.
Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon
belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Szolgáltató – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az
elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató
munkatársához fordulhat az 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

8.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni
az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5
munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem
vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat
Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az
érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené
az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés
céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait.

8.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az Érintett a jogait a 4. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja:

8.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy

2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a megrendelés során harmadik fél adatait adta
meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az
Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető
segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása
céljából.

9. E-mail címek felhasználása
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak
jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy
reklám) e-mail küldésére.
Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése,
szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül
sor e-mail küldésére.

10. Hírlevél
Szolgáltató a Honlapon lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél
direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele
során az Érintett által megadott adatokat kezeli.
Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről.
Ezt megteheti a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy a Szolgáltató
részére küldött törlési kérelemmel (emailben vagy postai úton). Ebben az esetben Szolgáltató minden –
a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel,
ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A megrendelés során megadott elektronikus levélcímekre
hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett
hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

11. Vásárlói vélemények
Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy vásárlói véleményt küldjön a Szolgáltató részére a
szolgáltatással, a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban. A vásárlói vélemény küldése során nem
kötelező személyes adatot megadnia az Érintettnek, üzenetét személyes adatok megadása nélkül is el
tudja küldeni a Szolgáltató részére. Az Érintett hozzájárul, hogy a Szolgáltató a részére küldött
visszajelzéseket a Honlapon közzé tegye.

12. Adatbiztonság
Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden
olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez
irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

13. Egyéb rendelkezések
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése
mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap
használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. 04. 19. napjától érvényes.